Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/wordpress/libraries/mvc/db.php on line 257

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/wordpress/libraries/mvc/db.php on line 257

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 677

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 1801

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2487

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2550

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/nextend-smart-slider3-pro/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 3419

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/rrservice/domains/rrservicecash.com/public_html/wp-content/plugins/unyson/framework/extensions/builder/includes/option-types/builder/extends/class-fw-option-type-builder.php on line 353
January 2020 – rrservicecash.com
  • 0982608231

  • pichapass01@gmail.com

Month: January 2020

แหล่งเงินทุน คืออะไร แบบระยะสั้น ระยะยาวต่างกันอย่างไร ?

แหล่งเงินทุน เมื่อผ่านกระบวนการทางความคิดในการมองหาธุรกิจที่น่าสนใจทำแล้ว รวบรวมหุ้นส่วน วางแผนการในการประกอบธุรกิจทั้งในด้านกลยุทธ์ แผนการดำเนินการ งบประมาณที่ต้องใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะเปิดสวิทช์และเริ่มต้นธุรกิจได้ คือขั้นตอนของการจัดหา แหล่งเงินทุน ซึ่งประเภทของการหาแหล่งเงินทุนก็จะจัดแบ่งตามแบบต่าง ๆ เช่น แหล่งเงินทุนระยะสั้น แหล่งเงินทุนระยะยาว แหล่งเงินทุนภายนอก แหล่งเงินทุนภายใน แหล่งเงินทุน คืออะไร? แหล่งเงินทุน คือ แหล่งที่มาของเงินลงทุนเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มีตั้งแต่ แหล่งเงินทุนที่จัดหามาได้เองเช่น เงินเดือน รายได้จากการจ้างงาน ในกรณีของบุคคลทั่วไป หรือกำไรสะสมจากการประกอบกิจการสำหรับธุรกิจ รวมถึงการกู้ยืมเงิน การรับเงินบริจาค เงินลงทุนจากการขายหุ้น และเงินสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น ประเภทของแหล่งเงินทุน สำหรับ ประเภทของแหล่งเงินทุน สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ คือ 1. แบ่งตามระยะเวลา …